Digital Media Services | Events

כנס פרשנות ומעבר לה: מבט רב-מימדי

כנס פרשנות ומעבר לה: מבט רב-מימדי

תאריך: 11.1.19

יו"ר: ד"ר רינה לזר

מרצים: אלינה שלקס, ראש מסלול "מצבים מנטאליים ראשוניים"

עפרה אשל, ראש מסלול "הזרם העצמאי בפסיכואנליזה - פורצי דרכים"

ד"ר אבי ברמן, ראש מסלול "פסיכותרפיה קבוצתית בגישה פסיכואנליטית"

  • Location אולם דולפי
  • Date Friday, 11 January 2019

יו"ר: ד"ר בעז שלגי

מרצים: ד"ר מירב רוט, ראש מסלול "פסיכותרפיה פסיכואנליטית קלייניאנית: תיאוריה ומעשה"

ד"ר גבי מן, ראש מסלול "פסיכולוגיית העצמי והמעשה הטיפולי"

ד"ר רוני באט, ראש מסלול "פסיכותרפיה פסיכואנליטית בגישה ההתייחסותית"

  • Location אולם דולפי
  • Date Friday, 11 January 2019

  • Lecturer(s) ד"ר רינה לזר וד"ר בעז שלגי מנחים שיחה משותפת בין ששת המרצים ובינם לבין הקהל
  • Location אולם דולפי
  • Date Friday, 11 January 2019