Digital Media Services | Events

מושב שני: מעבר לפרשנות - פראותו של המטופל

Tel-Aviv University

יו"ר: ד"ר בעז שלגי

מרצים: ד"ר מירב רוט, ראש מסלול "פסיכותרפיה פסיכואנליטית קלייניאנית: תיאוריה ומעשה"

ד"ר גבי מן, ראש מסלול "פסיכולוגיית העצמי והמעשה הטיפולי"

ד"ר רוני באט, ראש מסלול "פסיכותרפיה פסיכואנליטית בגישה ההתייחסותית"

  • Location: אולם דולפי
  • Date: Friday, 11 January 2019