Digital Media Services | Events

Wednesday, 08 June 2016 12:42

דיון ודברי סיכום

Additional Info

 • Lecturer(s) מסכם ומגיב: פרופ' מנחם קליין, המחלקה למדע המדינה, אוניברסיטת בר אילן
 • Date Sunday, 29 May 2016

Additional Info

 • Lecturer(s) מארי קופטי, מרצה, מדריכה פדגוגית ומנהלת שותפה של מרכז חיים משותפים במכללת בית ברל
 • Location TAU
 • Date Sunday, 29 May 2016

Additional Info

 • Lecturer(s) פרופ' מחמוד יזבק, המחלקה להיסטוריה של המזרח התיכון, אוניברסיטת חיפה -
 • Location TAU
 • Date Sunday, 29 May 2016

Additional Info

 • Lecturer(s) ד"ר איתמר רדאי, מנהל תכנית קונרד אדנאור לשיתוף פעולה יהודי ערבי, מרכז משה דיין, - אוניברסיטת תל אביב
 • Location TAU
 • Date Sunday, 29 May 2016
Wednesday, 08 June 2016 12:36

הסופר א.ב. יהושע

Additional Info

 • Location TAU
 • Date Sunday, 29 May 2016
Wednesday, 08 June 2016 12:16

דברי ברכה

דוברים:

פרופ' מוטי תמרקין, ראש מרכז תמי שטינמץ, אוניברסיטת תל אביב 

פרופ' עוזי רבי, ראש מרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה, אוניברסיטת תל אביב 

מר נועם ברוך, הוצאת הקיבוץ המאוחד

Additional Info

 • Location TAU
 • Date Sunday, 29 May 2016

Additional Info

 • Lecturer(s) פרופ' אלי פודה, החוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון, האוניברסיטה העברית
 • Location TAU
 • Date Monday, 01 June 2015

Additional Info

 • Lecturer(s) פרופ' מאיר ליטבק, ראש המרכז ללימודים איראניים, אוניברסיטת תל אביב
 • Location TAU
 • Date Monday, 01 June 2015

Additional Info

 • Lecturer(s) ד"ר עמנואל נבון, ראש החוג למדע המדינה ותקשורת במכללה החרדית בירושלים, החוג למדע המדינה, אוניברסיטת תל אביב ובית ספר לאודר, המרכז הבינתחומי הרצליה
 • Location TAU
 • Date Monday, 01 June 2015

מושב שני: השלכות ומשמעויות במרחב האזורי ובזירה הבינלאומית

יו"ר: ד"ר אפרים לביא, מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום, אוניברסיטת תל אביב 

Additional Info

 • Lecturer(s) ד"ר אמנון כוורי, בית ספר לאודר לממשל, המרכז הבינתחומי הרצליה
 • Location TAU
 • Date Monday, 01 June 2015
You are here:ארועים/Webcast Events - Tami Steinmetz