Digital Media Services | Events

בתי משפט קהילתיים - פתרון בעיות כמודל חדש בהליך הפלילי

בתי משפט קהילתיים - פתרון בעיות כמודל חדש בהליך הפלילי

יום עיון לקראת פתיחת בית המשפט הקהילתי הראשון בישראל

12.5.14

מברכים:
-פרופ' רון חריס, דקאן הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב
-מר איציק זהבי, מ"מ מנכ"ל אשלים, ג׳וינט ישראל

 • Location TAU
 • Date Monday, 12 May 2014

"פתרון בעיות ותורת משפט טיפולי - מגמות חדשות בהליך הפלילי",
מושב ראשון בהנחיית ד"ר שי ווזנר, ראש המכון למשפט פלילי ע"ש טאובנשלאג,
הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב

 • Lecturer(s) יום עיון לקראת פתיחת בית המשפט הקהילתי הראשון בישראל,
 • Location TAU
 • Date Monday, 12 May 2014

 • Lecturer(s) ד"ר הדר דנציג-רוזנברג, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן
 • Location TAU
 • Date Monday, 12 May 2014

 • Lecturer(s) פרופ' מיכל אלברשטין, הפקולטה למשפטים וראש התכנית ללימודי ניהול ויישוב סכסוכים ומו"מ, אוניברסיטת בר-אילן
 • Location TAU
 • Date Monday, 12 May 2014

 • Lecturer(s) ד"ר דניאלה ביניש, מנהלת תוכניות משפט וקהילה, עמותת אשלים, ג׳וינט ישראל
 • Location TAU
 • Date Monday, 12 May 2014

"שחקנים ותיקים, תפקידים חדשים — בית המשפט הקהילתי הלכה למעשה", המושב השני.

 • Lecturer(s) מנחה המושב השני: כבוד השופט אביחי דורון, נשיא בית-משפט השלום, מחוז הדרום
 • Location TAU
 • Date Monday, 12 May 2014

 • Lecturer(s) ד"ר חגית לרנאו, המשנה לסניגור הציבורי הארצי
 • Location TAU
 • Date Monday, 12 May 2014

 • Lecturer(s) גב' רחל וינשטיין, מנהלת שירות המבחן למבוגרים, משרד הרווחה והשירותים החברתיים
 • Location TAU
 • Date Monday, 12 May 2014

 • Lecturer(s) מר אפי ברוור, מנהל שירות המבחן לנוער, משרד הרווחה והשירותים החברתיים
 • Location TAU
 • Date Monday, 12 May 2014

 • Lecturer(s) סנ"צ עדנה טנא, ראש מדור חקיקה ובקרה, משטרת ישראל
 • Location TAU
 • Date Monday, 12 May 2014

 • Lecturer(s) עו"ד חיים ויסמונסקי, ראש תחום ידע, חקיקה, משפט וטכנולוגיה בפרקליטות המדינה
 • Location TAU
 • Date Monday, 12 May 2014

דוברים:
-נשיא בית המשפט העליון, כבוד השופט אשר גרוניס
-שרת המשפטים, חברת הכנסת גב' ציפי לבני

 • Location TAU
 • Date Monday, 12 May 2014

מברכים:
-מנכ״ל משרד הרווחה, מר יוסי סילמן
-מנכ״ל ג׳וינט ישראל, פרופ׳ יוסי תמיר

 • Location TAU
 • Date Monday, 12 May 2014

מנחה: פרופ' נטע זיו, מנהלת התכניות לחינוך משפטי קליני, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב
משתתפים:
-פרופ' ישי בלנק, סגן דקאן הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב
-גב' רחל שרביט, סמנכ"לית בכירה וראש אגף תקון, משרד הרווחה והשירותים החברתיים
-פרופ' מיכל קרומר-נבו, המחלקה לעבודה סוציאלית וראש המרכז הישראלי למחקר איכותני של האדם והחברה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
-כבוד השופטת גלית מור ויגוצקי, נשיאת בתי-המשפט לנוער
-נצ"מ עינת גיל-צובארי, רמ"ח שיטור קהילתי משטרת ישראל

 • Location TAU
 • Date Monday, 12 May 2014

You are here:Faculty of Law/בתי משפט קהילתיים - פתרון בעיות כמודל חדש בהליך הפלילי