Digital Media Services | Events

האם יש כיום שותף פלסטיני/ישראלי לתהליך שלום?

האם יש כיום שותף פלסטיני/ישראלי לתהליך שלום?

אוניברסיטת תל אביב
18.1.05

 • Lecturer(s) ד"ר אלי רכס, מרכז דיין, אוניברסיטת תל אביב
 • Location אוניברסיטת תל אביב
 • Date Tuesday, 18 January 2005

 • Lecturer(s) פרופ' חליל שיקאקי, המרכז הפלסטיני מחקר מדיניות
 • Location אוניברסיטת תל אביב
 • Date Tuesday, 18 January 2005

 • Lecturer(s) פרופ' מרדכי תמרקין, ראש מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום, אוניברסיטת תל אביב
 • Location אוניברסיטת תל אביב
 • Date Tuesday, 18 January 2005

 • Lecturer(s) היו"ר ד"ר אלי רכס, מרכז דיין, אוניברסיטת תל אביב
 • Location אוניברסיטת תל אביב
 • Date Tuesday, 18 January 2005

 • Lecturer(s) פרופ' חליל שיקאקי, המרכז הפלסטיני למחקר מדיניות וסקרים, רמאללה
 • Location אוניברסיטת תל אביב
 • Date Tuesday, 18 January 2005

 • Lecturer(s) היו"ר פרופ' תמר הרמן, האוניברסיטה הפתוחה
 • Location אוניברסיטת תל אביב
 • Date Tuesday, 18 January 2005

 • Lecturer(s) פרופ' אפרים יער, התוכנית לחקר סכסוכים וישובם ע"ש אוונס, אוניברסיטת תל אביב
 • Location אוניברסיטת תל אביב
 • Date Tuesday, 18 January 2005

 • Lecturer(s) פרופ' חליל שיקאקי, המרכז הפלסטיני למחקר מדיניות וסקרים, רמאללה
 • Location אוניברסיטת תל אביב
 • Date Tuesday, 18 January 2005

 • Lecturer(s) דברי היו"ר פרופ' רענן ריין, המרכז ללימודים בינלאומיים ואזוריים ע"ש דניאל אברהם
 • Location אוניברסיטת תל אביב
 • Date Tuesday, 18 January 2005

 • Lecturer(s) פרופ' גליה גולן, ביה"ס לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה, המרכז הבינתחומי הרצליה
 • Location אוניברסיטת תל אביב
 • Date Tuesday, 18 January 2005

 • Lecturer(s) דברי היו"ר פרופ' דניאל בר-טל, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל אביב
 • Location אוניברסיטת תל אביב
 • Date Tuesday, 18 January 2005

 • Lecturer(s) רמי נסראללה, המרכז הבינלאומי לשלום ושיתוף פעולה
 • Location אוניברסיטת תל אביב
 • Date Tuesday, 18 January 2005

 • Lecturer(s) קייס עבדול קארים, החזית הדמוקרטית לשחרור פלסטין
 • Location אוניברסיטת תל אביב
 • Date Tuesday, 18 January 2005

 • Lecturer(s) זיאד אבו זיאד, הוועדה המשפטית, המועצה המחוקקת הפלסטינית
 • Location אוניברסיטת תל אביב
 • Date Tuesday, 18 January 2005

You are here:Society & Politics/The Tami Steinmetz Center for Peace Research - מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום /האם יש כיום שותף פלסטיני/ישראלי לתהליך שלום?