Digital Media Services | Events

השפעת "דבר" על העיתונות והחברה בישראל

השפעת "דבר" על העיתונות והחברה בישראל

כנס במלאת 80 שנה להופעת העיתון
נערך באוניברסיטת תל אביב
8.12.05

משתתפים:
חיים גורי- "דבר" כעיתון פועלי ארץ ישראל
פרופ' אניטה שפירא - תפיסת התרבות של ברל כצנלסון
פרופ' יעקב גולדשטיין - עמדת העיתונים "דבר" ו"הפועל הצעיר" להקמתה של מפא"י

 • Lecturer(s) יו"ר: פרופ' יורם פרי
 • Location אוניברסיטת תל אביב
 • Date Thursday, 08 December 2005

משתתפים:
פרופ' יוסף גורני - קריאה באין עונים: "דבר" בשנות השואה
ד"ר שלמה שפיר - עלייתה ושקיעתה של העיתונות הסוציאל-דמוקרטית באירופה
פרופ' יורם פרי- תחייתה של העיתונות המעורבת

 • Lecturer(s) יו"ר: פרופ' דפנה למיש
 • Location אוניברסיטת תל אביב
 • Date Thursday, 08 December 2005

מוקדש לזכרה של חנה זמר ז"ל
עליזה ולך- דברים לזכרה של חנה זמר
יו"ר: יגאל צחור
משתתפים:
ד"ר אבי בראלי - "דבר" האופוזיציוני 1948-1953
פרופ' יחיאל לימור - "דבר" ופרשת לבון
דני בלוך - "דבר" מול ראשי הממשלה
פרופ' גדעון קוץ - במערכה ובמערכת: חידושים וחופש העיתונות ב"דבר"

 • Lecturer(s) יו"ר: יגאל צחור
 • Location אוניברסיטת תל אביב
 • Date Thursday, 08 December 2005

פרופ' נורית גוברין - דב סדן כעורך המוסף לספרות
הסופר חיים באר - דבר מתוך "דבר"
ד"ר מרדכי נאור - נתן אלתרמן: מ"דבר" ל"הארץ" ובחזרה
יעל דר - בא ילד לחתום על "דבר לילדים" - מקומו של "דבר" בהבניית תרבות הילד בתקופת היישוב

 • Lecturer(s) יו"ר: פרופ' יוסף גורני
 • Location אוניברסיטת תל אביב
 • Date Wednesday, 08 February 2012

 • Lecturer(s) צוות מערכת "דבר אחר"
 • Location אוניברסיטת תל אביב
 • Date Thursday, 08 December 2005

You are here:Society & Politics/Chaim Herzog Institute for Communication, Society and Politics - מכון חיים הרצוג/השפעת "דבר" על העיתונות והחברה בישראל