Digital Media Services | Events

ערב העיון השלישי לזכרו של גד יעקבי: חברה, תרבות ופוליטיקה, ממשל ודמוקרטיה אחרי קיץ 2011

ערב העיון השלישי לזכרו של גד יעקבי: חברה, תרבות ופוליטיקה, ממשל ודמוקרטיה אחרי קיץ 2011

תאריך: 15/11/11

  • Lecturer(s) פרופ' גיל גנדל, ראש ביה"ס לממשל ומדיניות ע"ש הרטוך
  • Location Kes-HaMishpat Hall, TAU
  • Date Tuesday, 15 November 2011

  • Lecturer(s) מאיר שמגר, נשיא לשעבר בית המשפט העליון
  • Location Kes-HaMishpat Hall, TAU
  • Date Tuesday, 15 November 2011

משתתפים: 
ד"ר ניר קידר, אוניברסיטת בר-אילן
פרופ' יולי תמיר, שרת החינוך לשעבר
  • Lecturer(s) מנחה-משתתפת: ד"ר שרית בן-שמחון פלג, מנהלת אקדמית ביה"ס לממשל ולמדיניות
  • Location Kes-HaMishpat Hall, TAU
  • Date Tuesday, 15 November 2011

You are here:Society & Politics/The Harold Hartog School of Government and Policy/ערב העיון השלישי לזכרו של גד יעקבי: חברה, תרבות ופוליטיקה, ממשל ודמוקרטיה אחרי קיץ 2011