Digital Media Services | Events

תיכון אקדמי מקוון פותח שנה

תיכון אקדמי מקוון פותח שנה

תאריך: 23.10.18

מר יונתן מנדלס, מנהל תוכנית "תיכון אקדמי מקוון" / פרופ' יוסף קלפטר, נשיא האוניברסיטה / ד"ר מירי שליסל, יו"ר המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך

 • Location אולם יגלום
 • Date Tuesday, 23 October 2018

 • Lecturer(s) גב' עדי בן דוד, מורה בתיכון רמון (הוד השרון), לימדה את הקורס האקדמי "ההיסוטוריה של ישראל המודרנית" לתלימידי כיתה יא'
 • Location אולם יגלום
 • Date Tuesday, 23 October 2018

 • Lecturer(s) מר עמית נתני, מורה בתיכון "הדרים" (הוד השרון), לימד את הקורס "מבוא לתולדות השואה", מחבר המאמר "אוניברסיטה כבר בתיכון - כל אחד יכול"
 • Location אולם יגלום
 • Date Tuesday, 23 October 2018

 • Lecturer(s) גב' רז פרובשטיין-כהן, תלמידת כתה י"ב, תיכון רמון (הוד השרון)
 • Location אולם יגלום
 • Date Tuesday, 23 October 2018

 • Lecturer(s) פרופ' ג'וני גרשוני, מרצה הקורס "וירוסים, איך מנצחים אותם?"
 • Location אולם יגלום
 • Date Tuesday, 23 October 2018

פרופ' יורם מרגליות, מרצה הקורס "צמיחה כלכלית וצדק חלוקתי" / פרופ' רון ליפשיץ, מרצה הקורס "רעיונות מרכזיים בפיזיקה" / מר יובל שרייבמן, מנכ"ל המרכז לחדשנות בלמידה

 • Location אולם יגלום
 • Date Tuesday, 23 October 2018

ד"ר אירית שדה, מפמ"רית ביולוגיה / ד"ר אורנה בלומברג, מ"מ מפמ"ר פיזיקה / גב' אילנית אורעל-כהן, מדריכה ארצית בהיסטוריה / גב' דנה פרידמן, מפמ"רית מדעי החברה / גב' דליה פנינ, סגנית יו"ר המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך

 • Location אולם יגלום
 • Date Tuesday, 23 October 2018

You are here:TAU General /תיכון אקדמי מקוון פותח שנה