Digital Media Services | Events

התמחות ותלות הדדית בכלכלה העולמית

התמחות ותלות הדדית בכלכלה העולמית

מרצה: פרופ' אלחנן הלפמן.
המחלקה לכלכלה, אוניברסיטת הרוורד, ארצות הברית.

דברי פתיחה: פרופ' דני לויתן, רקטור, אוניברסיטת תל-אביב.
30/5/2010

מרצה: פרופ' אלחנן הלפמן.
המחלקה לכלכלה, אוניברסיטת הרוורד, ארצות הברית.

דברי פתיחה: פרופ' דני לויתן, רקטור, אוניברסיטת תל-אביב.
  • Lecturer(s) פרופ' אלחנן הלפרין
  • Location TAU
  • Date Sunday, 30 May 2010

You are here:Lecture Series/בכור המהפכה/התמחות ותלות הדדית בכלכלה העולמית