Digital Media Services | Events

המתנחלים בלבבות: הסוחפים לגאולה עכשיו והמְהַלְכים בדרך

המתנחלים בלבבות: הסוחפים לגאולה עכשיו והמְהַלְכים בדרך

תאריך: 14.1.18

 • Lecturer(s) פרופ' מוטי תמרקין, ראש מרכז תמי שטינמץ, אוניברסיטת תל-אביב
 • Location TAU
 • Date Sunday, 14 January 2018

 • Lecturer(s) פרופ' נעימה ברזל, אורנים - המכללה האקדמית לחינוך
 • Location TAU
 • Date Sunday, 14 January 2018

 • Lecturer(s) פרופ' יערה בר-און, נשיאת מכללת אורנים
 • Location TAU
 • Date Sunday, 14 January 2018

 • Lecturer(s) פרופ' אברהם שפירא (פצ'י), החוג להיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת תל-אביב
 • Location TAU
 • Date Sunday, 14 January 2018

 • Lecturer(s) הרב, ד"ר יואל בן נון, ישיבת הר עציון, המכללה האקדמית הרצוג
 • Location TAU
 • Date Sunday, 14 January 2018

 • Lecturer(s) ד"ר ענת ישראלי, דיקנית הפקולטה לחינוך, מכללת אורנים
 • Location TAU
 • Date Sunday, 14 January 2018

 • Lecturer(s) ד"ר שלמה פישר, בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים
 • Location TAU
 • Date Sunday, 14 January 2018

 • Lecturer(s) הרב אבי גיסר, רב הישוב עפרה, יו"ר המועצה לחינוך ממלכתי דתי, ראש מכון "משפטי ארץ" להלכה ומשפט
 • Location TAU
 • Date Sunday, 14 January 2018

 • Lecturer(s) פרופ' אייל נווה, החוג להיסטוריה כללית, אוניברסיטת תל-אביב, סמינר הקיבוצים
 • Location TAU
 • Date Sunday, 14 January 2018

 • Lecturer(s) הסופר פרופ' חיים באר, המחלקה לספרות עברית, אוניברסיטת בן גוריון
 • Location TAU
 • Date Sunday, 14 January 2018

 • Lecturer(s) פרופ' אביבה חלמיש, המחלקה להיסטוריה, האוניברסיטה הפתוחה
 • Location TAU
 • Date Sunday, 14 January 2018

 • Lecturer(s) פרופ' נעימה ברזל, אורנים - המכללה האקדמית לחינוך
 • Location TAU
 • Date Sunday, 14 January 2018

You are here:Society & Politics/The Tami Steinmetz Center for Peace Research - מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום /המתנחלים בלבבות: הסוחפים לגאולה עכשיו והמְהַלְכים בדרך