Digital Media Services | Events

"איך אפשר לשאול את כל זה ללא אלימות": פסיכותרפיה וספרות בחברה אלימה

"איך אפשר לשאול את כל זה ללא אלימות": פסיכותרפיה וספרות בחברה אלימה

תאריך: 4.12.17

  יו"ר, פרופ' שחר גלילי, החוג לספרות, אוניברסיטת -תל אביב \ פרופ' רוני טפר, ראש המרכז האקדמי ללימודי המשך, הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל-אביב \ פרופ' ליאו קורי, דקאן הפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת תל-אביב \ ד"ר בעז שלגי, התכנית לפסיכותרפיה, אוניברסיטת תל-אביב \ פרופ' איריס מילנר, החוג לספרות, אוניברסיטת תל-אביב

  • Location TAU
  • Date Monday, 04 December 2017

  • Lecturer(s) פרופ' מיכאל גלוזמן, החוג לספרות, אוניברסיטת תל-אביב
  • Location TAU
  • Date Monday, 04 December 2017

  • Lecturer(s) ד"ר יוסי טריאסט, החברה הפסיכואנליטית בישראל, התכנית לפסיכותרפיה, אוניברסיטת -תל אביב
  • Location TAU
  • Date Monday, 04 December 2017

יו"ר: ר ד"ר מירב רוט, החברה הפסיכואנליטית בישראל, התכנית לפסיכותרפיה, אוניברסיטת תל-אביב \ פרופ' אורי ש. כהן, החוג לספרות, אוניברסיטת תל-אביב \ ד"ר חנה אולמן, מכון תל-אביב לפסיכואנליזה בת זמננו, התכנית לפסיכותרפיה, אוניברסיטת תל-אביב \ משוררי פואטרי סלאם: נעם פרתום, נטע וינר, צביה מרגליות

  • Location TAU
  • Date Tuesday, 05 December 2017

You are here:Medicine & Life Sciences/The Sackler Faculty of Medicine - הפקולטה לרפואה ע"ש סקאלר/Program of Psychotheraphy - התוכנית לפסיכותרפיה/"איך אפשר לשאול את כל זה ללא אלימות": פסיכותרפיה וספרות בחברה אלימה