Digital Media Services | Events

משאל העמים - עמדות הציבור הישראלי והפלסטיני כלפי הסכסוך ודרכי פתרונו

משאל העמים - עמדות הציבור הישראלי והפלסטיני כלפי הסכסוך ודרכי פתרונו

תאריך: 16.10.17

 • Lecturer(s) פרופ' מוטי תמרקין, ראש מרכז תמי שטינמץ, אוניברסיטת תל אביב / פרופ' אמל ג'מאל, ראש מכון וולטר ליבך, בית־הספר למדע המדינה ממשל ויחסים בינלאומיים, אוניברסיטת תל אביב / תא״ל (מיל). ד"ר מאיר אלרן, ראש התכנית לחקר יחסי יהודים-ערבים בישראל, המכון למחקרי ביטחון לאומי
 • Location INSS
 • Date Monday, 16 October 2017

 • Lecturer(s) ד"ר ח'ליל שקאקי, ראש המרכז הפלסטיני למדיניות ולחקר דעת קהל (PSR) ברמאללה
 • Location INSS
 • Date Monday, 16 October 2017

 • Lecturer(s) ד"ר ציפי ישראלי, ראשת התכנית לחקר דעת קהל וביטחון לאומי במכון למחקרי ביטחון לאומי
 • Location INSS
 • Date Monday, 16 October 2017

 • Lecturer(s) פרופ' אפי יער, ראש התכנית הבינ״ל לניהול סכסוכים ויישובם, אוניברסיטת תל אביב
 • Location INSS
 • Date Monday, 16 October 2017

 • Lecturer(s) פרופ' אמל ג'מאל, בית־הספר למדע המדינה ממשל ויחסים בינלאומיים, אוניברסיטת תל אביב
 • Location INSS
 • Date Monday, 16 October 2017

 • Lecturer(s) ד"ר ענת קורץ, מנהלת המחקרים, המכון למחקרי ביטחון לאומי
 • Location INSS
 • Date Monday, 16 October 2017

 • Lecturer(s) עו"ד גלעד שר, ראש המרכז למשא ומתן יישומי, המכון למחקרי ביטחון לאומי
 • Location INSS
 • Date Monday, 16 October 2017

 • Lecturer(s) ח"כ יואב קיש, הליכוד, יו"ר ועדת הכנסת, יו"ר שדולת א"י בכנסת
 • Location INSS
 • Date Monday, 16 October 2017

 • Lecturer(s) אלוף (מיל). עמוס ידלין, ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי
 • Location INSS
 • Date Monday, 16 October 2017

You are here:Society & Politics/INSS - המכון למחקרי ביטחון לאומי/משאל העמים - עמדות הציבור הישראלי והפלסטיני כלפי הסכסוך ודרכי פתרונו