Digital Media Services | Events

יהודים וערבים בערים המעורבות – עבר והווה

יהודים וערבים בערים המעורבות – עבר והווה

תאריך: 29/5/16

דוברים:

פרופ' מוטי תמרקין, ראש מרכז תמי שטינמץ, אוניברסיטת תל אביב 

פרופ' עוזי רבי, ראש מרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה, אוניברסיטת תל אביב 

מר נועם ברוך, הוצאת הקיבוץ המאוחד

 • Location TAU
 • Date Sunday, 29 May 2016

 • Lecturer(s) ד"ר איתמר רדאי, מנהל תכנית קונרד אדנאור לשיתוף פעולה יהודי ערבי, מרכז משה דיין, - אוניברסיטת תל אביב
 • Location TAU
 • Date Sunday, 29 May 2016

 • Lecturer(s) פרופ' מחמוד יזבק, המחלקה להיסטוריה של המזרח התיכון, אוניברסיטת חיפה -
 • Location TAU
 • Date Sunday, 29 May 2016

 • Lecturer(s) מארי קופטי, מרצה, מדריכה פדגוגית ומנהלת שותפה של מרכז חיים משותפים במכללת בית ברל
 • Location TAU
 • Date Sunday, 29 May 2016

 • Lecturer(s) מסכם ומגיב: פרופ' מנחם קליין, המחלקה למדע המדינה, אוניברסיטת בר אילן
 • Date Sunday, 29 May 2016

You are here:Society & Politics/The Tami Steinmetz Center for Peace Research - מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום /יהודים וערבים בערים המעורבות – עבר והווה