Digital Media Services | Events

ביטחון וסביבה ירוקה - 28/12/10

ביטחון וסביבה ירוקה - 28/12/10

יו"ר: אלוף (מיל.) פרופ' יצחק בן ישראל, ראש סדנת יובל נאמן למדע טכנולוגיה וביטחון
 • Lecturer(s) גלעד ארדן, השר להגנת הסביבה
 • Location Bar-Shira Hall, TAU
 • Date Tuesday, 28 December 2010

 • Lecturer(s) יו"ר: ד"ר אריה נשר, מנהל מקצועי, ביה"ס ללימודי הסביבה ע"ש פורטר, אוניברסיטת ת"א
 • Location Bar-Shira Hall, TAU
 • Date Tuesday, 28 December 2010

 • Lecturer(s) פרופ' דני רבינוביץ, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה וביה
 • Location Bar-Shira Hall, TAU
 • Date Tuesday, 28 December 2010

 • Lecturer(s) ד"ר ארז סברדלוב, מנהל חברת "חושבה לתכנון
 • Location Bar-Shira Hall, TAU
 • Date Tuesday, 28 December 2010

 • Lecturer(s) פרופ' פינחס אלפרט, ראש ביה"ס ללימודי הסביבה ע"ש פורטר, אוניברסיטת ת"א
 • Location Bar-Shira Hall, TAU
 • Date Tuesday, 28 December 2010

 • Lecturer(s) יו"ר: עו"ד ציפי איסר איציק, ראש המרכז להגנת הסביבה, המכללה האקדמית נתניה, לשעבר מנכ"ל אדם טבע ודין
 • Location Bar-Shira Hall, TAU
 • Date Tuesday, 28 December 2010

 • Lecturer(s) סא"ל אלי פז, ראש מנהלת הגנת הסביבה
 • Location Bar-Shira Hall, TAU
 • Date Tuesday, 28 December 2010

 • Lecturer(s) סא"ל שלום אלפסי, ראש מנהלת עיר הבה"דים
 • Location Bar-Shira Hall, TAU
 • Date Tuesday, 28 December 2010

 • Lecturer(s) אייל טולדנו, רע"ן חקיקה, הפרקליטות הצבאית
 • Location Bar-Shira Hall, TAU
 • Date Tuesday, 28 December 2010

 • Lecturer(s) עו"ד נעמה הלר, מנהלת המחלקה המשפטית, אדם טבע ודין
 • Location Bar-Shira Hall, TAU
 • Date Tuesday, 28 December 2010

 • Lecturer(s) רומי אבן דנן, ראש אגף חומרים מסוכנים במשרד להגנת הסביבה
 • Location Bar-Shira Hall, TAU
 • Date Tuesday, 28 December 2010

 • Lecturer(s) רב סרן ויקטור וייס, ראש מדור ידיעת הארץ מורשת קרב וחינוך סביבתי
 • Location Bar-Shira Hall, TAU
 • Date Tuesday, 28 December 2010

 • Lecturer(s) יו"ר: אלוף (מיל.) פרופ' יצחק בן ישראל, ראש סדנת יובל נאמן למדע טכנולוגיה וביטחון
 • Location Bar-Shira Hall, TAU
 • Date Tuesday, 28 December 2010

 • Lecturer(s) עו"ד גדעון ברומברג, המנהל הישראלי של ידידי כדור הארץ מזרח תיכון
 • Location Bar-Shira Hall, TAU
 • Date Tuesday, 28 December 2010

 • Lecturer(s) יחזקאל (חזי) גריזים, סמנכ"ל פרוייקטים מיוחדים, תעשייה אווירית
 • Location Bar-Shira Hall, TAU
 • Date Tuesday, 28 December 2010