Digital Media Services | Events

דברי ברכה

Tel-Aviv University

פרופ' מוטי תמרקין, ראש מרכז תמי שטינמץ, אוניברסיטת תל אביב

מר יובל רחמים, יו"ר פורום ארגוני השלום

דברים לזכרו ופועלו של ד"ר רון פונדק ז"ל נציג/ת המשפחה

מר סמעאן ח'ורי, מנכ"ל הפורום לשלום ולדמוקרטיה (באנגלית)

דברים על רון פונדק מאת אחמד קריע, הרשות הפלסטינית (אבו עלא)

מתן מענק מחקר ע"ש רון פונדק ז"ל

  • Location: TAU
  • Date: Thursday, 26 April 2018