Digital Media Services | Events

זה הכרחי

Tel-Aviv University

פרופ' אלון טל, אוניברסיטת תל אביב-יו"ר

פרופ' קולין פרייס, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' יואב יאיר, המרכז הבינתחומי הרצליה

ד"ר נטע ליפמן, האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה

ד"ר מיה נגב, אוניברסיטת חיפה

  • Location: TAU
  • Date: Thursday, 09 November 2017