Digital Media Services | Events

מרד ומהפכה במזרח התיכון

Tel-Aviv University

מרכז משה דיין,
אוניברסיטת תל אביב
4.3.10
-פרופ' יוסף קוסטינר, "המרד הערבי 1918-1916": התקוממות לאומית,  גחמה של 'לורנס איש ערב' או מרידה שבטית?"

-פרופ' יהודית רונן, לוב בין הפיכה למהפכה: מאזן הישגים וכשלונות
-ד"ר גדעון גרא, עצמאות אלג'יריה ואכזבותיה - לאחר יובל
-פרופ' שמעון שמיר, מהפכת 1952 - מבט לאחור
-פרופ' איתמר רבינוביץ, סוריה תחת שלטון הבעת' - ממשטר מהפכני לרפובליקה דינסטית
-פרופ' דוד מנשרי, המהפכה האסלאמית באיראן - שלושה עשורים אחרי
-ד"ר אפרים לביא, הפלסטינים: בין מהפכה למיסוד מדיני
-פרופ' מאיר ליטבק, המהפכה שלא הייתה: כישלון התנועות האסלאמיות במזרח התיכון
  • Location: TAU
  • Date: Thursday, 04 March 2010