Digital Media Services | Events

הכל מתחיל במלחמה מדינית: הוויכוח על המשמעות המעשית של קיר הברזל בארגונים הרביזיוניסטיים

Tel-Aviv University
  • Lecturer(s): ד"ר אופירה גראוויס-קובלסקי, המכללה האקדמית צפת, עמיתת מחקר במוסד הרצל, אוניברסיטת חיפה
  • Location: TAU
  • Date: Sunday, 29 November 2015
You are here:Society & Politics/The Tami Steinmetz Center for Peace Research - מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום /"קיר הברזל" - אז והיום/הכל מתחיל במלחמה מדינית: הוויכוח על המשמעות המעשית של קיר הברזל בארגונים הרביזיוניסטיים