Digital Media Services | Events

מניהול סכסוך לניהול הסדר – שאלות ותשובות

Tel-Aviv University

ד"ר דב תמרי, ראש המגמה לביטחון והגנת העורף הפקולטה לחברה ולתרבות המכללה האקדמית בית ברל. פרופ' שלמה חסון, ראש מרכז שאשא למחקרים אסטרטגיים, האוניברסיטה העברית בירושליםתא"ל (מיל.) מיכאל (מייק) הרצוג, ראש מטה שר הביטחון לשעבר וראש הוועדה הביטחונית בתהליך אנאפוליס. מנחה: פרופ' גליה גולן, המרכז הבינתחומי.

  • Location: Tel Aviv University
  • Date: Wednesday, 24 June 2015