Digital Media Services | Events

להזדקן בשכונה מתחדשת

להזדקן בשכונה מתחדשת

תאריך: 22.3.18

  • Lecturer(s) פרופ' נטע זיו, מנהלת אקדמית, מרכז הגר / גב' עפרה כרמון-אבן, מנהלת תחום היבטים חברתיים בתו"ב, משרד הרווחה
  • Location TAU
  • Date Thursday, 22 March 2018

  • Lecturer(s) עו"ד מתן רבינוביץ, מנהל תחום קהילה, מרכז הגר
  • Location TAU
  • Date Thursday, 22 March 2018

יו"ר: ברוך שוגרמן, מנהל השירות לעבודה קהילתית, שיקום שכונות וקליטת עליה

גב' עינת גנון, סמנכ"לית הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית

ד"ר אלישבע סדן, ביה"ס לעבודה סוציאלית, האוניברסיטה העברית בירושלים

עו"ס חן גלבוע, עיריית בם ים

מר קובי בומס, חבר בקבוצת פעילים של אזרחים ותיקים בבת ים

  • Location TAU
  • Date Thursday, 22 March 2018

You are here:Faculty of Law/להזדקן בשכונה מתחדשת