Digital Media Services | Events

פילנתרופיה כהשקעה חברתית

פילנתרופיה כהשקעה חברתית

תאריך: 20/3/16

יו"ר: פרופ' יורם מרגליות, ראש המכון למשפט ופילנתרופיה (בהקמה)

דוברים:

פרופ' יוסף קלפטר, נשיא אוניברסיטת תל אביב

פרופ', רון חריס, דקאן הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב

גב' דפנה מיתר-נחמד, מנכ"לית קרן מפשחת צבי ועפרה מיתר, ממייסדות המכון למשפט ופילנתרופיה (בהקמה)

 • Location TAU
 • Date Sunday, 20 March 2016

 • Lecturer(s) פרופ' דוד האן, האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי
 • Location TAU
 • Date Sunday, 20 March 2016

 • Lecturer(s) פרופ' יורם מרגליות, ראש המכון למשפט ופילנתרופיה (בהקמה)
 • Location TAU
 • Date Sunday, 20 March 2016

 • Lecturer(s) עו"ד גליה פיט, מנהלת המכון למשפט ופילנתרופיה (בהקמה)
 • Location TAU
 • Date Sunday, 20 March 2016

 • Lecturer(s) עו"ד (רו"ח) דניאל פסרמן, משרד עו"ד גורניצקי ושות'
 • Location TAU
 • Date Sunday, 20 March 2016

 • Lecturer(s) מר נעם לאוטמן, יו"ר קרן לאוטמן, חבר יוזמן יכולים נותנים
 • Location TAU
 • Date Sunday, 20 March 2016

 • Lecturer(s) גב' נועה קראוז-להב, דוקטורנית בחוג לסוציוליגה ואנתרופולוגיה, אוניסרסיטת תל אביב
 • Location TAU
 • Date Sunday, 20 March 2016

You are here:Faculty of Law/פילנתרופיה כהשקעה חברתית