Digital Media Services | Events

"פארק הגולן - שלום סביבתי בפעולה"

Tel-Aviv University
יו"ר: פרופ' אפרים לביא, אוניברסיטת תל אביב.
משתתפים: ד"ר אלון ליאל, פרופ' אייל זיסר, יהודה גרינפילד-גילת, יהודה הראל, ולריה ברכיה.

"פארקי שלום בגבולות ישראל: המקרה הסורי מתאוריה למציאות",
כנס שנערך באוניברסיטת תל אביב.
יו"ר: פרופ' אפרים לביא, אוניברסיטת תל אביב.
משתתפים: ד"ר אלון ליאל, פרופ' אייל זיסר, יהודה גרינפילד-גילת, יהודה הראל, ולריה ברכיה.

"פארקי שלום בגבולות ישראל: המקרה הסורי מתאוריה למציאות",
כנס שנערך באוניברסיטת תל אביב.
  • Location: אולם כס המשפט ע
  • Date: Sunday, 07 February 2010