Digital Media Services | Events

ברכות

Tel-Aviv University

דוברים:
-פרופ' מוטי תמרקין, ראש מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום, אוניברסיטת תל-אביב
-פרופ' עוזי רבי, ראש מרכז משה דיין וראש החוג להיסטוריה של המזרח-התיכון,
אוניברסיטת תל-אביב
-ד"ר ראובן פדהצור, מנהל מרכז ש. דניאל אברהם לדיאלוג אסטרטגי, המכללה האקדמית נתניה
-מר מארק ברטהולד, מנהל קרן היינריך בל, ישראל

  • Location: אוניברסיטת תל אביב
  • Date: Thursday, 20 June 2013