Digital Media Services | Events

מושב הפתיחה של כנס "מותר 21": הנצרות ומקומה בתרבות החזותית ובאמנויות בארץ

מושב הפתיחה של כנס "מותר 21": הנצרות ומקומה בתרבות החזותית ובאמנויות בארץ

נערך באוניברסיטת תל אביב
14.2.12

  • Lecturer(s) פרופ' ב"ז קדר, סגן נשיא האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
  • Location אוניברסיטת תל אביב
  • Date Tuesday, 14 February 2012

  • Lecturer(s) יו"ר המושב, פרופ' נורית כנען־קדר, עורכת ראשית, "מותר"
  • Location אוניברסיטת תל אביב
  • Date Tuesday, 14 February 2012

  • Lecturer(s) כבוד האב, קוסטוס וראש המסדר הפרנציסקאני בארץ הקודש, פיירבטיסטה פיצבלה
  • Location אוניברסיטת תל אביב
  • Date Tuesday, 14 February 2012

You are here:Arts/מושב הפתיחה של כנס "מותר 21": הנצרות ומקומה בתרבות החזותית ובאמנויות בארץ