Digital Media Services | Events

"תהליך אנאפוליס" - "נווה מדבר" או "פאטה מורגאנה" - השקת הספר מאת מר עומר צנעני

"תהליך אנאפוליס" - "נווה מדבר" או "פאטה מורגאנה" - השקת הספר מאת מר עומר צנעני

תאריך: 24/06/15

 • Lecturer(s) פרופ' מוטי תמרקין, ראש מרכז תמי שטינמץ, אוניברסיטת תל-אביב, ד"ר אסף שרון, מולד- המרכז להתחדשות הדמוקרטיה
 • Location Tel Aviv University
 • Date Wednesday, 24 June 2015

 • Lecturer(s) תא"ל (מיל.) אודי דקל, סגן ראש המכון למחקרי בטחון לאומי
 • Location Tel Aviv University
 • Date Wednesday, 24 June 2015

 • Lecturer(s) מר אשרף אל-עג'רמי, השר לשעבר לענייני אסירים ברשות הפלסטינית
 • Location Tel Aviv University
 • Date Wednesday, 24 June 2015

מר עומר צנעניתא"ל (מיל.) אודי דקל, סגן ראש המכון למחקרי בטחון לאומי. מר אשרף אל-עג'רמי, השר לשעבר לענייני אסירים ברשות הפלסטינית. מר דן רותם, יועץ מדיני, מרכז ס. דניאל אברהם לשלום במזרח התיכון. מנחה: ד"ר אפרים לביא, מנהל מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום.
 • Location Tel Aviv University
 • Date Sunday, 01 January 2012

 • Lecturer(s) יו"ר ומגיבה: פרופ' גליה גולן, המרכז הבינתחומי
 • Location Tel Aviv University
 • Date Wednesday, 24 June 2015

 • Lecturer(s) ד"ר דב תמרי, ראש המגמה לביטחון והגנת העורף הפקולטה לחברה ולתרבות המכללה האקדמית בית ברל
 • Location Tel Aviv University
 • Date Wednesday, 24 June 2015

 • Lecturer(s) פרופ' שלמה חסון, ראש מרכז שאשא למחקרים אסטרטגיים, האוניברסיטה העברית בירושלים
 • Location Tel Aviv University
 • Date Wednesday, 24 June 2015

 • Lecturer(s) תא"ל (מיל.) מיכאל (מייק) הרצוג, ראש מטה שר הביטחון לשעבר וראש הוועדה הביטחונית בתהליך אנאפוליס
 • Location Tel Aviv University
 • Date Wednesday, 24 June 2015

ד"ר דב תמרי, ראש המגמה לביטחון והגנת העורף הפקולטה לחברה ולתרבות המכללה האקדמית בית ברל. פרופ' שלמה חסון, ראש מרכז שאשא למחקרים אסטרטגיים, האוניברסיטה העברית בירושליםתא"ל (מיל.) מיכאל (מייק) הרצוג, ראש מטה שר הביטחון לשעבר וראש הוועדה הביטחונית בתהליך אנאפוליס. מנחה: פרופ' גליה גולן, המרכז הבינתחומי.

 • Location Tel Aviv University
 • Date Wednesday, 24 June 2015

You are here:Society & Politics/The Tami Steinmetz Center for Peace Research - מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום /"תהליך אנאפוליס" - "נווה מדבר" או "פאטה מורגאנה" - השקת הספר מאת מר עומר צנעני