Digital Media Services | Events

You are here:Faculty Events/הפקולטה למדעי הרוח - Faculty of Humanities/אירוע בסגנון טד לדוקטורנטים מצטיינים בבית הספר למדעי היהדות וארכיאולוגיה/משהו חדש מתחיל: על חידושים והמצאות, העברה תרבותית ואבולוציה מתכנסת