Digital Media Services | Events

מושב ראשון: מעבר לפרשנות - פראותו של המטפל

Tel-Aviv University

יו"ר: ד"ר רינה לזר

מרצים: אלינה שלקס, ראש מסלול "מצבים מנטאליים ראשוניים"

עפרה אשל, ראש מסלול "הזרם העצמאי בפסיכואנליזה - פורצי דרכים"

ד"ר אבי ברמן, ראש מסלול "פסיכותרפיה קבוצתית בגישה פסיכואנליטית"

  • Location: אולם דולפי
  • Date: Friday, 11 January 2019