Digital Media Services | Events

פאנל סיכום: לאן פניו של החינוך ההיסטורי במדינת ישראל?

Tel-Aviv University

 ד"ר אורנה כץ-אתר, משרד החינוך, מפמ"ר היסטוריה בחינוך הממלכתי / פרופ' שמחה גולדין, אוניברסיטת תל אביב, החוג להיסטוריה של עם ישראל ויו"ר ועדת המקצוע בחינוך הממלכתי / פרופ' מוטי גולני, אוניברסיטת תל אביב, ראש החוג להיסטוריה של עם ישראל / פרופ' אביעד קליינברג, אוניברסיטת תל אביב, ראש בית הספר להיסטוריה / מנחה: פרופ' אייל נווה

  • Location: גילמן
  • Date: Sunday, 09 December 2018
You are here:Faculty Events/הפקולטה למדעי הרוח - Faculty of Humanities/עושים היסטוריה - בין האקדמיה לבית הספר/פאנל סיכום: לאן פניו של החינוך ההיסטורי במדינת ישראל?