Digital Media Services | Events

דברי ברכה

Tel-Aviv University

  יו"ר, פרופ' שחר גלילי, החוג לספרות, אוניברסיטת -תל אביב \ פרופ' רוני טפר, ראש המרכז האקדמי ללימודי המשך, הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל-אביב \ פרופ' ליאו קורי, דקאן הפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת תל-אביב \ ד"ר בעז שלגי, התכנית לפסיכותרפיה, אוניברסיטת תל-אביב \ פרופ' איריס מילנר, החוג לספרות, אוניברסיטת תל-אביב

  • Location: TAU
  • Date: Monday, 04 December 2017