Digital Media Services | Events

דברים לזכר רחל וסא"ל מאיר צ'צ'יק והענקת הפרס לזוכים בפרס צ'צ'יק לחקר ביטחון ישראל תשע"ז

Tel-Aviv University

ד"ר אפרים קם, המכון למחקרי ביטחון לאומי, מרכז ועדת הפרס
מר יוסי אלפר, על ספרו "מדינה בודדה"
אלוף (מיל.) שייקה גביש, על ספרו "סדין אדום"

  • Location: INSS
  • Date: Tuesday, 11 July 2017
You are here:Society & Politics/INSS - המכון למחקרי ביטחון לאומי/מלחמת ששת הימים - אז ועכשיו/דברים לזכר רחל וסא"ל מאיר צ'צ'יק והענקת הפרס לזוכים בפרס צ'צ'יק לחקר ביטחון ישראל תשע"ז