Digital Media Services | Events

ההתקוממות בסוריה והשפעותיה מבית ומחוץ

Tel-Aviv University

דברי פתיחה:

-פרופ' אברהם קציר

- פרופ' שמעון שמיר

  • Lecturer(s): פרופ' משה מעוז, הפקולטה למדעי הרוח, האוניברסיטה העברית בירושלים
  • Location: TAU
  • Date: Thursday, 19 March 2015
You are here:Lecture Series/בכור המהפכה/ההתקוממות בסוריה והשפעותיה מבית ומחוץ/ההתקוממות בסוריה והשפעותיה מבית ומחוץ