Digital Media Services | Events

שולחן עגול בנושא: רשויות אכיפה, שלטון מקומי וקהילה – הרהורים על שותפות, אחריות והליכים פליליים

Tel-Aviv University

מנחה: פרופ' נטע זיו, מנהלת התכניות לחינוך משפטי קליני, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב
משתתפים:
-פרופ' ישי בלנק, סגן דקאן הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב
-גב' רחל שרביט, סמנכ"לית בכירה וראש אגף תקון, משרד הרווחה והשירותים החברתיים
-פרופ' מיכל קרומר-נבו, המחלקה לעבודה סוציאלית וראש המרכז הישראלי למחקר איכותני של האדם והחברה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
-כבוד השופטת גלית מור ויגוצקי, נשיאת בתי-המשפט לנוער
-נצ"מ עינת גיל-צובארי, רמ"ח שיטור קהילתי משטרת ישראל

  • Location: TAU
  • Date: Monday, 12 May 2014
You are here:Faculty of Law/בתי משפט קהילתיים - פתרון בעיות כמודל חדש בהליך הפלילי/שולחן עגול בנושא: רשויות אכיפה, שלטון מקומי וקהילה – הרהורים על שותפות, אחריות והליכים פליליים