Digital Media Services | Events

You are here:Faculty of Law/בתי משפט קהילתיים - פתרון בעיות כמודל חדש בהליך הפלילי/ד"ר חגית לנדאו - בית המשפט הקהילתי הלכה למעשה