Digital Media Services | Events

התמחות ותלות הדדית בכלכלה העולמית

Tel-Aviv University
מרצה: פרופ' אלחנן הלפמן.
המחלקה לכלכלה, אוניברסיטת הרוורד, ארצות הברית.

דברי פתיחה: פרופ' דני לויתן, רקטור, אוניברסיטת תל-אביב.
מרצה: פרופ' אלחנן הלפמן.
המחלקה לכלכלה, אוניברסיטת הרוורד, ארצות הברית.

דברי פתיחה: פרופ' דני לויתן, רקטור, אוניברסיטת תל-אביב.
  • Lecturer(s): פרופ' אלחנן הלפרין
  • Location: TAU
  • Date: Sunday, 30 May 2010
You are here:Lecture Series/בכור המהפכה/התמחות ותלות הדדית בכלכלה העולמית/התמחות ותלות הדדית בכלכלה העולמית